Ενημέρωση για τη β΄ ξένη γλώσσα στο γυμνάσιο 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2019-20, κατά το οποίο τα παιδιά θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του γυμνασίου, θα διδαχθούν ως 2η ξένη γλώσσα τη γαλλική ή τη γερμανική ανάλογα με τη 2η ξένη γλώσσα που διδάχτηκαν στην ΣΤ΄ δημοτικού.

Κατ΄εξαίρεση όποιοι/ες μαθητές/τριες έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο δημοτικό, μπορούν να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση στη Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την 7η Ιουνίου 2019.

Πρόσθετες πληροφορίες